Opis konferencji

Parent Category: Edukacja
W dniu 12 czerwca 2012 r. w Zamku Królewskim w Warszawie Instytut Żywności i Żywienia zorganizował konferencję inaugurującą projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Realiacja projektu przewidziana jest na lata 2011–2016 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym wykonawcą jest  Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie (IŻŻ), który współpracuje z partnerami: Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IP-CZD), Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) i Polskim Towarzystwem Dietetyki (PTD).
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasador Szwajcarii, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Konferencję swoją obecnością i wystąpieniami zaszczycili: Jego Ekscelencja Lukas Beglinger Ambasador Szwajcarii, Pan Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,  Doradca Prezydenta RP ds. zdrowia – Pan dr Maciej Piróg, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Malinowski oraz przewodnicząca Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN – Pani prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger. Konferencji przewodniczył dyrektor IŻŻ i zarazem kierownik projektu prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz.
Gośćmi konferencji byli przedstawiciele administracji publicznej, w tym resortów: zdrowia, nauki, edukacji, turystyki i sportu, rolnictwa, rozwoju regionalnego oraz Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Ambasady Szwajcarii, Reprezentowanych było wiele instytucji naukowych i pozarządowych, m.in.:  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska Akademia Nauk Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka, Agencja Rynku Rolnego, Instytut Matki i Dziecka, uniwersytety medyczne w Poznaniu, Warszawie i Łodzi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny, dyrektorzy szkół. W trakcie obrad odbyła się także konferencja prasowa. Łącznie w konferencji uczestniczyło 116 osób.
Uczestnicy mieli możliwość nie tylko poznania rozmiarów występowania epidemii otyłości w Polsce i na świecie, lecz także związanych z tym następstw zdrowotnych oraz kosztów  społecznych i ekonomicznych tego zjawiska. Wszyscy prelegenci podkreślali, że problem nadmiernej masy ciała to największe zagrożenie zdrowotne i cywilizacyjne XXI w. Ważną częścią konferencji było omówienie głównych założeń projektu podzielonego na cztery zadania skierowane do różnych grup odbiorców. Podejmowane działania ukierunkowane są głównie na:
 edukację w zakresie prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących, w tym kształtowania racjonalnych nawyków żywieniowych całej rodziny. W trakcie trwania projektu żywieniową promocją zdrowia zostanie objętych około 28 000 kobiet ciężarnych;
 kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia i zwyczajów uprawiania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Projekt obejmie 1600 przedszkoli i szkół;
 wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością. W ramach projektu około 1600 osób z nadwagą i otyłością zostanie objętych 12-tygodniowymi programami interwencyjnymi;
 podnoszenie świadomości konsumentów o składzie i wartości odżywczej produktów żywnościowych. Projekt obejmuje zajęcia praktyczne prowadzone w supermarketach.
Realizację zadań merytorycznych wspomogą działania informacyjne m.in. ogólnopolskie kampanie propagujące zdrowy styl życia i zwiększoną aktywność fizyczną.