Poradniki Systemu HACCP opracowane z udziałem pracowników Instytutu Żywności i Żywienia

Nadrzędna kategoria: Edukacja
Zasady GHP/GMP oraz systemu HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Zasady GHP/GMP oraz systemu HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Poradnik dla przedsiębiorcy

Niniejsze opracowanie uzasadnia potrzebę realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP. Przedstawia koncepcję i założenia systemu oraz główne zasady i etapy jego wdrażania. Omawia również zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej oraz  obowiązki i  odpowiedzialność producenta żywności w świetle wymogów oprawa. Książka może posłużyć jako pomoc w samodzielnym wdrażaniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP w zakładach produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością.

Autor: dr Halina Turlejska

Wydanie I, Warszawa 2003

Wydawca:
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Publikacja bezpłatna dostępna na stronie internetowej http://www.fapa.com.pl

Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego

Głównym założeniem niniejszego poradnika jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu praktycznej realizacji zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Dobrej Praktyki Cateringowej (Żywienia Zbiorowego), a także wdrażania systemu HACCP.
Opracowany on został z myślą o potrzebach zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego takich jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy opieki społecznej, stołówki, a także zakładów typu otwartego jak restauracje, hotele, bary szybkiej obsługi, firmy cateringowe itp.
Przewodnik ten może stanowić pomoc i źródło informacji dla realizatorów żywienia zbiorowego w aspekcie podejmowanych przez nich działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych posiłków. zgodnie z postanowieniami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

Autorzy

Wydanie I, Warszawa 2003

Wydawca
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Publikacja bezpłatna dostępna na stronie internetowej http://www.fapa.com.plWdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego
Poradnik dla kierujących zakładem

Przedkładany czytelnikom poradnik skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli małych i/lub słabiej rozwiniętych zakładów produkcji i przetwórstwa lub obrotu żywnością. Jego bezpośrednim celem jest przekazanie podstawowych informacji i przybliżenie trudnej na pozór wiedzy na temat praktycznej realizacji zasad dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz sposobu wdrażania systemu HACCP. Przewodnik ten może stanowić pomoc przy podejmowaniu w zakładach działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Może on być wykorzystywany dobrowolnie przez przedsiębiorców w celu upewnienia się, że postępują zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

Autorzy

Wydanie I, Warszawa 2003

Wydawca
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Publikacja bezpłatna dostępna na stronie internetowej http://www.fapa.com.pl


 

"Poradnik dla przedsiębiorców: SYSTEM HACCP"

Niniejszy poradnik omawia założenia i zasady systemu HACCP oraz praktyczne aspekty jego wdrażania. Nawiązuje do podstaw prawnych wprowadzających wymogi sanitarno-higieniczne, zasady GHP/GMP i obowiązek wdrażania systemu HACCP. Przedstawia korzyści z wdrożenia systemu HACCP oraz trudności jakie można napotkać przy realizacji zasad HACCP.
Poradnik przeznaczony jest dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności.

Autor Halina Turlejska


Wydanie pierwsze - grudzień 2003

Wydawca
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
we współpracy z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

System HACCP trudne PYTANIA - proste ODPOWIEDZI

Prosty i syntetyczny poradnik wdrażania systemu HACCP dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem żywnością Przybliża koncepcję i całą ideę systemu oraz kwestie formalne związane z jego wdrażaniem w obiektach handlu żywnością.

Autor dr Halina Turlejska

Wydawca
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

 

Broszurkę i przedstawione w niej przykłady dokumentacji znajdą Państwo na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl/haccpHACCP w systemie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia

Jedno z pierwszych obszernych opracowań Instytutu nt. systemu HACCP. Oddając niniejszy materiał do rąk Czytelników autorzy wyrażają nadzieję, iż będzie on pomocny w zrozumieniu koncepcji systemu HACCP. Może on być również przydatny zarówno dla pracowników przemysłu spożywczego jak i organów urzędowej kontroli żywności, tak przy wdrażaniu jak i przy ocenie efektywności systemu HACCP w zakładach produkcji żywności i placówkach żywienia zbiorowego.

Autorzy:

Warszawa, 2000

Wydawca:
Instytut Żywności i Żywienia
Ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa

Cena: 40 zł


Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz żywienia zbiorowego

Syntetyczna broszura informacyjna opracowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego mająca na celu przybliżenie najistotniejszych kwestii związanych z obowiązkami przedsiębiorców sektora spożywczego wynikającymi z wymogów obowiązującego prawa. Rozpowszechniana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako podstawowy materiał informacyjny dla producentów żywności i realizatorów żywienia zbiorowego.

Wydawnictwo Medyczne Borgis
ul. Ciołka 11a
01-445 WarszawaPoradnik dla zakładów żywienia zbiorowego do wprowadzania
Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
Wewnętrznej Kontroli Jakości Zdrowotnej Środków Spożywczych
oraz zasad systemu HACCP

(Wymogi Unii Europejskiej)

W niniejszym poradniku zawarta jest wiedza dotycząca tego jakie przepisy obowiązują aktualnie w produkcji i obrocie żywnością oraz jakie wynikają z nich wymogi dla zakładów żywienia zbiorowego.

Zawarte w poradniku informacje, porady oraz materiały instruktażowe, jak wzorcowe instrukcje i wzory dokumentów, przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania w zakładzie - są pomocnym narzędziem do wprowadzania tych zasad we własnym zakresie.

Podane w poradniku wiadomości o zagrożenia zdrowotnych żywności, sposobach zapobiegania im oraz wymogach higieny w zakładach żywienia zbiorowego, wzbogacą wiedzę właścicieli i pracowników tych zakładów.

Zespół autorski:

Warszawa, marzec 2004r.

Wydawca
Handlowo-Usługowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
Rada Gospodarki Żywnościowej
Ul. Wspólna 30
00-950 Warszawa


System HACCP
Wdrażanie systemów zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem placówek służby zdrowia

Niniejszy numer Biuletynu poświecony jest zagadnieniom dotyczącym jakości zdrowotnej i bezpieczeństwu żywności oraz wymaganych prawem systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.. Materiał ten skierowany jest szczególnie do osób odpowiadających i realizujących żywienie, szczególnie w placówkach służby zdrowia.

Prezentowana wiedza może przyczynić się do poprawy organizacji i funkcjonowania żywienia pacjentów w szpitalach i pensjonariuszy domach opieki społecznej oraz podniesienia standardu higienicznego w tego typu placówkach.

Autor Dr n. techn. Halina Turlejska

Kwartalny Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Warszawa-Kraków
1/2 (22/23) 2001

Wydawca
Polskie Towarzystwo Dietetyki
Osiedle Teatralne 4 A
31-945 Kraków

Adres Redakcji
Instytut Żywności i Żywienia
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa
tel. (022) 55-09-671

Kuchnia serwuje system HACCP
Książka – praktyczny poradnik opisujący jak w najprostszy sposób wdrożyć system HACCP w zakładach żywienia zbiorowego i firmach cateringowych.

Przystępnie i ciekawie przekazane informacje stanowią znakomity pomost pomiędzy teorią a wdrażaniem do praktyki nowego prawa żywnościowego Książka zawiera wzory niezbędnej dokumentacji oraz szereg pomocniczych planów i wykresów.

Jej autorami są pracownicy Instytutu Żywności i Żywienia:

Niniejszy poradnik wydany został przez: Gastropol Group, dostępny jest w Instytucie Żywności i Żywienia.Zasady racjonalnego żywienia
zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie propozycji modelowych racji pokarmowych dla ludzi zdrowych i chorych, korzystających z żywienia zbiorowego w różnych rodzajach placówek.

Publikacja ma również za zadanie przybliżyć czytelnikowi następujące kwestie:

W niniejszej publikacji czytelnik znajdzie również:

Oddając do rąk Czytelników niniejszą monografię, autorzy wyrażają nadzieję, że ułatwi ona przygotowywanie całodziennych diet i posiłków w zakładach żywienia zbiorowego, głównie zamkniętego i przyczyni się do poprawy jakości żywienia oraz podniesienia satysfakcji konsumentów wielu placówek gastronomicznych w Polsce.

Opracowanie adresowane jest do wszystkich realizatorów żywienia zbiorowego, szczególnie typu zamkniętego (szpitale, sanatoria, stołówki, placówki oświatowo-wychowawcze), a także do organów urzędowej kontroli żywności, głównie PIS.

Autorzy:

Gdańsk 2004

Wydawca
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
ul. Obrońców Westerplatte 32A; 80-317 Gdańsk Oliwa
tel./fax (058) 554-29-17, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacje o zamówieniu na stronie internetowej
www.oddk.plPraktyczny poradnik wdrażania systemu HACCP

Producenci żywności

.

Niniejsza publikacja ma na celu zdementowanie wielu niepokojących plotek i krążących obiegowych, nie zawsze prawdziwych opinii na temat systemu HACCP.

Jej zadaniem jest przedstawienie rzeczywistych faktów związanych z wdrażaniem systemu HACCP zgodnie z zapisami polskiego i unijnego prawa żywnościowego.


Materiał może okazać się pomocny przy praktycznym wdrażaniu zasad systemu HACCP w wielu firmach skierowanego do właścicieli i kierownictwa zakładów żywienia zbiorowego. Jego zadaniem jest przekazanie podstawowych informacji o obowiązkach ciążących na realizatorach żywienia zbiorowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Omówiono w nim kwestie aktualnych uregulowań prawnych tym zakresie, problematykę szeroko rozumianej higieny w zakładzie, przedstawiono koncepcję i zasady systemu HACCP oraz główne założenia prowadzenia kontroli sanitarnej zarówno w aspekcie nadzoru realizowanego przez organy urzędowej kontroli żywności, jak i na płaszczyźnie wewnętrznej kontroli w zakładzie. W treści wyodrębniono rozdział obejmujący wzory i propozycje dokumentów jakie powinny być opracowane w przeciętnym zakładzie żywienia zbiorowego.


Praca zbiorowa pod red. dr Haliny Turlejskiej

Warszawa 2005

Wydawca

VERLAG DASHOFER Sp.z o.o.

Literatura fachowa dla firm i instytucji

Ul. Senatorska 12

00-082 Warszawa

Informacje o zamówieniu na stronie internetowej www.dashofer.pl