Wydawnictwa

Nadrzędna kategoria: O nas
 
 

Instytut Żywności i żywienia uprzejmie informuje, że nakład monografii "Dietetyka, żywność, żywienie w prewencji i leczeniu", wydanej w 2017 roku został wyczerpany.

Z uwagi na duże zainteresowanie monografią, przygotowywane jest jej nowe zaktualizowane i uzupełnione wydanie tej publikacji. 

Przewiduje się uwzględnienie najnowszym norm żywienia, Piramid Zdrowego Odżywienia u Stylu Życia dla różnych grup ludności, najnowszych wytycznych leczenia dietetycznego w niektórych chorobach, a także uzupełnienie i aktualizację merytoryczną rozdziałów dotyczących m.in. metod zmiany nawyków żywieniowych z wykorzystaniem nowych osiągnięć psychodietetyki, osiągnięć terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych oraz neurobiologii. Rozbudowane zostaną również rozdziały dotyczące bezpieczeństwa żywności. 

Nowe wydanie monografii przewidziane jest w roku 2020

 
 

 


Cena regularna: 180 zł

 

 Cena promocyjna:
160 zł

 

 

 

 

Instytut Żywności i Żywienia opracował najnowsze standardy żywienia i zalecenia w prewencji i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych opublikowane w monografii

Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu,
pod redakcją naukową prof. dra hab. n. med. Mirosława Jarosza
.

Formularz Zamówienia - NAKŁAD JEST WYCZERPANY, CHWILOWO PROSIMY O NIE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

Spis Treści

 

Książka ta jest efektem prowadzonych przez IŻŻ badań naukowych i praktycznego zastosowania wyników tych badań mających duże znaczenie społeczne, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia. Wybitni specjaliści z obszaru nauk medycznych omawiają szereg ważnych aspektów zdrowia publicznego, szczególnie dotyczących poradnictwa dietetycznego, sposobu i stanu odżywienia populacji oraz prewencji i leczenia żywieniowego przewlekłych chorób niezakaźnych.

Ze względu na swój charakter monografia jest cennym źródłem informacji i wiedzy nie tylko dla dietetyków i wszystkich osób zawodowo zajmujących się żywieniem czy leczeniem żywieniowym, lecz także dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów oraz dla samych pacjentów i każdego, kto chce poznać możliwości żywieniowej prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych. Publikacja może być wykorzystywana w kompleksowym leczeniu chorób dietozależnych, gdyż szczegółowo omawia zasady żywienia osób w różnych stanach chorobowych, a jednocześnie uczy współpracy pomiędzy lekarzem i dietetykiem, co jest gwarancją skuteczności stosowanego leczenia dietetycznego.

 

 

NAJNOWSZY PRAKTYCZNY PORADNIK ŻYWIENIOWY DLA OSÓB CHORYCH NA NOWOTWORY I ICH RODZIN

W ostatnim czasie coraz częściej podkreśla się, że prawidłowy sposób żywienia stanowi jeden z ważnych elementów wspomagających leczenie nowotworów złośliwych. Jednak rzetelna wiedza w tym zakresie nie jest wystarczająco rozpowszechniona.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom, pod kierunkiem Pana prof. Mirosława Jarosza, zostały opracowane aktualne zalecenia żywieniowe dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin. Dzięki współpracy z Fundacją „Tam i z powrotem” zostały one wydane w formie poradnika w ramach Akcji „Razem zwyciężymy raka!”. Inicjatywa ta została wsparta przez Panią Annę Komorowską – żonę Prezydenta RP, która pogratulowała autorom przygotowania tak cennej publikacji dla chorych, ich rodzin i przyjaciół. 

Poradnik jest dostępny bezpłatnie w Instytucie Żywności i Żywienia a także w wielu ośrodkach onkologicznych w całej Polsce

Istnieje także możliwość pobrania go w wersji elektronicznej ze strony internetowej Fundacji (zakładka Wydawnictwo, Poradniki).

 

 

 

 

Żywienie a choroba nowotworowa. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin.

Autorzy: Mirosław Jarosz, Iwona Sajór

Wydawca: PRIMOPRO

Warszawa, 2013

 

POL-HEALTH

W 2012 r. w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, stanowiącego moduł w Narodowym Programie Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Instytut Żywności i Żywienia w oparciu o obecny stan wiedzy w zakresie zapotrzebowania człowieka na energię i składniki pokarmowe opracował kolejną edycję polskich norm żywienia (PDF).

Mimo że obecne normy uwzględniają zalecenia ekspertów WHO i UNU  z lat 2007–2012 oraz niektóre propozycje EFSA i założenia norm opublikowanych w USA i Kanadzie (1997–2006), to trzeba sobie zdawać sprawę, że rozwój nauk o żywieniu człowieka jest tak szybki, iż na bieżąco trzeba będzie aktualizować dane zgodnie z dalszymi postępami wiedzy. Na taką potrzebę wskazuje również sytuacja w dziedzinie norm żywienia w Europie. EFSA i WHO stale prowadzą prace i konsultacje w celu opracowania jednolitych norm żywienia dla populacji krajów europejskich. Monografia z pewnością będzie przydatna nie tylko w kształceniu studentów akademii medycznych, rolniczych i wychowania fizycznego oraz innych uczelni z kierunkami związanymi z nauką o żywieniu człowieka, lecz także przy planowaniu żywienia zbiorowego i w pracy dietetyków.

 

 

normy zywienia 2008 130 x 185

Książka Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych stanowi zbiór norm żywienia dla ludności Polski, z uwzględnieniem zaleceń międzynarodo­wych. Poruszane zagadnienia dotyczą:

– zapotrzebowania człowieka na energię i składniki pokarmowe,

– roli racjonalnego żywienia i aktyw­ności fizycznej w zapobieganiu nadwadze i otyłości oraz prze­wlekłym chorobom niezakaźnym,

– żywności wzbogacanej i genetycz­nie zmodyfikowanej,

– suplementów diety.

 

 

14

Tabele składu i wartości odżywczej żywności to książka przedstawiające dane o wartości energetycznej i zawartości kilkudziesięciu składników odżywczych w produktach spożywczych i potrawach. Znajomość składu i wartości odżywczej żywności ma podstawowe znaczenie w realizacji prawidłowego sposobu żywienia i jest niezbędnym elementem edukacji żywieniowej.